خبــر برگزیده

نتیجه تحقیق و توسعه فراهم شدن زمینه لازم جهت گسترش کمی یا کیفی محصولات بر پایه ی فناوری های موجود است.

تقدیر مدیر کل سازمان صنعت، معدن ، تجارت و رئیس خانه صمت استان از شرکت الکترود اعتماد

 مدیر کل سازمان صنعت،  معدن ، تجارت و رئیس خانه صمت استان در خصوص موفقیت در کسب پروانه تحقیق و توسعه از مدیریت شرکت الکترود اعتماد تقدیر کردند.

        

کد خبر: 2137
  تاریخ خبر : 29 بهمن 1402
 مدیر روابط عمومی
 248