خبــر برگزیده

رشد علم ، محصول کارهای پژوهشی و تحقیقاتی است و کمیت و کیفیت تحقیقات علمی و پژوهشی در هر جامعه ای زمینه ساز توسعه و پیشرفت جامعه است.

تقدیر مدیر کل سازمان صنعت، معدن ، تجارت و رئیس خانه صمت استان از شرکت کابل سازان

مدیر کل سازمان صنعت،  معدن ، تجارت و رئیس خانه صمت استان در خصوص موفقیت در کسب پروانه تحقیق و توسعه از مدیریت شرکت کابل سازان تقدیر کردند.

 

کد خبر: 2142
  تاریخ خبر : 8 اسفند 1402
 مدیر روابط عمومی
 253