خبــر برگزیده

کمیسیون مشاورین

ارزیابی شما از مشاور محترم و نحوه برگزاری جلسه مشاوره و بهره مندی از خدمات کمیسیون مشاورین خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد چیست؟
مجموع آراء اخذ شده : 652 رأی
گزینه تعداد رأی سهم از کل نمودار
عالی 506 77.6 %
خیلی خوب 140 21.5 %
خوب 6 0.9 %
قابل قبول 0 %
ضعیف 0 %
  29 بهمن 1399
 پشتیبانی گروه دیبا
 652