خبــر برگزیده

کمیسیون مشاورین

ارزیابی شما از مشاور محترم و نحوه برگزاری جلسه مشاوره و بهره مندی از خدمات کمیسیون مشاورین خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد چیست؟
مجموع آراء اخذ شده : 540 رأی
گزینه تعداد رأی سهم از کل نمودار
عالی 3 0.6 %
خیلی خوب 0 %
خوب 0 %
قابل قبول 0 %
ضعیف 537 99.4 %
  29 بهمن 1399
 پشتیبانی گروه دیبا
 540