خبــر برگزیده

دپارتمان تامین اجتماعی

خدمات دپارتمان تامین اجتماعی
- مشاوره کارفرمایان محترم در خصوص امور ببمه کارگران خود

- مشاوره کارفرمایان محترم در خصوص قراردادها

- مشاوره کارفرمایان در خصوص مسائل مربوط به سازمان تامین اجتماعی

 تاریخ ثبت : 15 فروردین 1401
  آخرین به روزرسانی : 1 شهریور 1401