خبــر برگزیده

دپارتمان انرژی

خدمات دپارتمان انرژی خانه صنعت، معدن و تجارت
 

  1. تهیه گزارش های ارزیابی فنی و اقتصادی برای فرصت های بهبود شناسایی شده در حوزه انرژی و محیط زیست
  2. مشارکت در استقرار و ارتقاء سیستم های مدیریتی مرتبط با حوزه انرژی و محیط زیست
  3. آموزش های عمومی ، آگاهی بخشی و فرهنگ سازی در حوزه انرژی و محیط زیست برای مدیران و کارشناسان
  4. فراهم آوردن فرصت های آموزش و ارتقاء دانش متخصصان در حوزه انرژی و محیط زیست

 

ساختار دپارتمان انرژی

الف- واحد قوانین و مقررات

ب- واحد مطالعات فنی و اقتصادی

ج- واحد فنآوری

 

اهداف دپارتمان انرژی

  1. شناسایی چالش ها و فرصت های داخلی و بین المللی در حوزه انرژی و محیط زیست برای بخش تولید و تجارت
  2.  تعامل با ذی نفعان این حوزه در بخش های حاکمیتی و تشکل های غیر دولتی
  3. مشارکت در تهیه برنامه ها و اهداف استراتژیک حوزه انرژی و محیط زیست استان و کشور
  4. افزایش دانش و جلب تعهد مدیران صنایع عضو خانه صنعت و معدن و تجارت در خصوص روندهای داخلی و بین المللی بازار انرژی و محیط زیست
  5. شناسایی و سازمان دهی افراد متخصص در حوزه انرژی و محیط زیست
  6. افزایش دانش و تبادل تجربیات کارشناسان حوزه انرژی و محیط زیست در صنعت

 

 تاریخ ثبت : 15 فروردین 1401
  آخرین به روزرسانی : 1 شهریور 1401