خبــر برگزیده

نشست هیئت مدیره انجمن تحقیق و توسعه برگزار شد

نشست هیئت مدیره انجمن تحقیق و توسعه خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد در محل این تشکل فراگیر صنعتی و معدنی و با دستور کار بررسی گزارش اقدامات انجام شده و تصمیم گیری در خصوص ایجاد زیرساخت صدور گواهی و پروانه تحقیق و توسعه برگزار شد.

هماهنگی با سازمان صمت جهت انتقال تجربه و آموزش فرآیند صدور گواهی و پروانه تحقیق و توسعه، عضو گیری حداکثری انجمن و نامه نگاری، مذاکره و تعامل هویت ساز با نهادهای ذی ربط بخشی از مباحث مطرح شده در این نشست بود.

کد خبر: 1880
  تاریخ خبر : 3 مهر 1400
 مدیر روابط عمومی
 1856