خبــر برگزیده

برگزاری انتخابات هیئت مدیره انجمن لعاب و رنگدانه های سرامیکی استان یزد

جلسه مجمع عمومی انجمن لعاب و رنگدانه های سرامیکی استان یزد با حضور اعضا برگزار و اعضای جدید هیئت مدیره انتخاب شدند.

برگزاری انتخابات هیئت مدیره انجمن لعاب و رنگدانه های سرامیکی استان یزد

انتخابات هیئت مدیره انجمن لعاب و رنگدانه های سرامیکی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، برگزار شد.