خبــر برگزیده

برگزاری انتخابات هیئت مدیره انجمن استخراج و فرآوری سنگ های تزئینی استان یزد/ نام انجمن به انجمن سنگ استان یزد تغییر یافت

جلسه مجمع عمومی انجمن استخراج و فرآوری سنگ های تزئینی استان یزد با حضور اعضاء برگزار و اعضای جدید هیئت مدیره انتخاب شدند.

برگزاری نشست کارگروه فرآوری انجمن استخراج و فرآوری سنگ های تزئینی

نشست کارگروه فرآوری انجمن استخراج و فرآوری سنگ های تزئینی با حضور حداکثری اعضا در محل خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد برگزار شد.

نشست کارگروه فرآوری سنگ های تزئینی خانه صمت یزد برگزار شد

نشست کارگروه فرآوری سنگ های تزئینی انجمن استخراج و فرآوری خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد با هدف بررسی چگونگی ساماندهی مکانیزه اطلاعات واحدهای فرآوری سنگ استان و بررسی اطلاعات حقیقی و حقوقی کلیه واحدها، برگزار شد.

انتخابات هیئت مدیره کارگروه های استخراج و فرآوری انجمن سنگ برگزار شد

بنابر تصویب هیئت مدیره انجمن استخراج و فرآوری سنگ های تزئینی خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد، کارگروه فرآوری و کارگروه اسخراج این انجمن تشکیل و انتخابات هیئت مدیره آن برگزار شد.