خبــر برگزیده

آئین نامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد( گام) در دستگاه های اجرایی

"آئین نامه اجرایی پذیرش اوراق گواهی اعتبار مولد( گام) در دستگاه های اجرایی" جهت استفاده فعالین اقتصادی به منظور تسویه بدهی مالیاتی، حقوق دولتی و حق بیمه

 

گروه: بخشنامه ها و قوانین

تاریخ صدور : 19 اردیبهشت 1403

دریافت فایل بخشنامه
  تاریخ ثبت : 23 اردیبهشت 1403
 111