خبــر برگزیده

ارائه توضیحات درخصوص دستورالعمل تمدید مهلت ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال1401

طبق این بخشنامه چنانچه صادرکنندگانی دارای تعهدات ایفا نشده حاصل از صادرات سال ١٤٠١ باشند، با هدف مساعدت با ایشان به منظور تسویه تعهدات معوق ارزی حاصل از صادرات خود، به طور موقت این تعهدات از سرجمع تعهدات سررسیده شده ایشان کسر گردیده است تا به واسطه تعهدات ارزی حاصل از صادرات با محدودیتهای تجاری مواجه نشوند.

گروه: بخشنامه ها و قوانین

تاریخ صدور : 10 آبان 1402

دریافت فایل بخشنامه
  تاریخ ثبت : 15 آبان 1402
 519