خبــر برگزیده

تعرفه سوخت نیروگاه های خود تامین

نامه معاون شرکت شهرک های صنعتی ایران در خصوص تعرفه سوخت نیروگاه های خود تامین به پیوست آمده است:

گروه: بخشنامه ها و قوانین

تاریخ صدور : 31 اردیبهشت 1401

دریافت فایل بخشنامه
  تاریخ ثبت : 31 اردیبهشت 1401
 125